تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
میخ پرچ دین 7337 سایز 4*1میخ پرچ دین 7337 سایز 4*2میخ پرچ دین 7337 سایز 4*3
میخ پرچ دین 7337 سایز5*1میخ پرچ دین 7337 سایز5*2میخ پرچ دین 7337 سایز5*3
میخ پرچ دین 7337 سایز 8*1میخ پرچ دین 7337 سایز 8*2میخ پرچ دین 7337 سایز 8*3
میخ پرچ دین 7337 سایز10*1میخ پرچ دین 7337 سایز10*2میخ پرچ دین 7337 سایز10*3
میخ پرچ دین 7337 سایز12*1میخ پرچ دین 7337 سایز12*2میخ پرچ دین 7337 سایز12*3
میخ پرچ دین 7337 سایز15*1میخ پرچ دین 7337 سایز15*2میخ پرچ دین 7337 سایز15*3
میخ پرچ دین 7337 سایز21*1میخ پرچ دین 7337 سایز21*2میخ پرچ دین 7337 سایز21*3
میخ پرچ دین 7337 سایز20*1میخ پرچ دین 7337 سایز20*2میخ پرچ دین 7337 سایز20*3
میخ پرچ دین 7337 سایز25*1میخ پرچ دین 7337 سایز25*2میخ پرچ دین 7337 سایز25*3
میخ پرچ دین 7337 سایز30*1میخ پرچ دین 7337 سایز30*2میخ پرچ دین 7337 سایز30*3
میخ پرچ دین 7337 سایز 35*1میخ پرچ دین 7337 سایز 35*2میخ پرچ دین 7337 سایز 35*3
میخ پرچ دین 7337 سایز40*1میخ پرچ دین 7337 سایز40*2میخ پرچ دین 7337 سایز40*3
میخ پرچ دین 7337 سایز 50*1میخ پرچ دین 7337 سایز 50*2میخ پرچ دین 7337 سایز 50*3
میخ پرچ دین 7337 سایز 4*4میخ پرچ دین 7337 سایز 4*5میخ پرچ دین 7337 سایز 4*6
میخ پرچ دین 7337 سایز5*4میخ پرچ دین 7337 سایز5*5میخ پرچ دین 7337 سایز5*6
میخ پرچ دین 7337 سایز 8*4میخ پرچ دین 7337 سایز 8*5میخ پرچ دین 7337 سایز 8*6
میخ پرچ دین 7337 سایز10*4میخ پرچ دین 7337 سایز10*5میخ پرچ دین 7337 سایز10*6
میخ پرچ دین 7337 سایز12*4میخ پرچ دین 7337 سایز12*5میخ پرچ دین 7337 سایز12*6
میخ پرچ دین 7337 سایز15*4میخ پرچ دین 7337 سایز15*5میخ پرچ دین 7337 سایز15*6
میخ پرچ دین 7337 سایز21*4میخ پرچ دین 7337 سایز21*5میخ پرچ دین 7337 سایز21*6
میخ پرچ دین 7337 سایز20*4میخ پرچ دین 7337 سایز20*5میخ پرچ دین 7337 سایز20*6
میخ پرچ دین 7337 سایز25*4میخ پرچ دین 7337 سایز25*5میخ پرچ دین 7337 سایز25*6
میخ پرچ دین 7337 سایز30*4میخ پرچ دین 7337 سایز30*5میخ پرچ دین 7337 سایز30*6
میخ پرچ دین 7337 سایز 35*4میخ پرچ دین 7337 سایز 35*5میخ پرچ دین 7337 سایز 35*6
میخ پرچ دین 7337 سایز40*4میخ پرچ دین 7337 سایز40*5میخ پرچ دین 7337 سایز40*6
میخ پرچ دین 7337 سایز 50*4میخ پرچ دین 7337 سایز 50*5میخ پرچ دین 7337 سایز 50*6
میخ پرچ دین 7337 سایز 4*7میخ پرچ دین 7337 سایز 4*8
میخ پرچ دین 7337 سایز5*7میخ پرچ دین 7337 سایز5*8
میخ پرچ دین 7337 سایز 8*7میخ پرچ دین 7337 سایز 8*8
میخ پرچ دین 7337 سایز10*7میخ پرچ دین 7337 سایز10*8
میخ پرچ دین 7337 سایز12*7میخ پرچ دین 7337 سایز12*8
میخ پرچ دین 7337 سایز15*7میخ پرچ دین 7337 سایز15*8
میخ پرچ دین 7337 سایز21*7میخ پرچ دین 7337 سایز21*8
میخ پرچ دین 7337 سایز20*7میخ پرچ دین 7337 سایز20*8
میخ پرچ دین 7337 سایز25*7میخ پرچ دین 7337 سایز25*8
میخ پرچ دین 7337 سایز30*7میخ پرچ دین 7337 سایز30*8
میخ پرچ دین 7337 سایز 35*7میخ پرچ دین 7337 سایز 35*8
میخ پرچ دین 7337 سایز40*7میخ پرچ دین 7337 سایز40*8
میخ پرچ دین 7337 سایز 50*7میخ پرچ دین 7337 سایز 50*8

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction