تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
پیچ متری سایز2پیچ راد یک متری 55یچ تمام دنده یک متری 28
پیچ متری سایز 3پیچ راد یک متری 60یچ تمام دنده یک متری 30
پیچ متری سایز 4پیچ راد یک متری 100یچ تمام دنده یک متری 33
پیچ متری سایز 5پیچ راد یک متری 80یچ تمام دنده یک متری 32
پیچ متری سایز 6پیچ تمام دنده یک متری 42یچ تمام دنده یک متری 39
پیچ متری سایز 7پیچ تمام دنده یک متری 45پیچ تمام دنده یک متری 40
پیچ متری سایز 8پیچ تمام دنده یک متری 46خرید پیچ متری 1
پیچ متری سایز 9پیچ تمام دنده یک متری 50خرید پیچ متری 2
پیچ متری سایز 10پیچ تمام دنده یک متری 55خرید پیچ متری 3
پیچ متری سایز 11پیچ تمام دنده یک متری 60خرید پیچ متری 4
پیچ متری سایز 12cxخرید پیچ متری 5پیچ ریگلاژ 5پیچ متری m3
پیچ متری سایز پیچ تمام دنده یک متری 70خرید پیچ متری 6پیچ ریگلاژ 6پیچ متری m4
پیچ متری سایز 13پیچ تمام دنده یک متری 75خرید پیچ متری 7پیچ ریگلاژ 8پیچ متریm5
پیچ متری سایز 14پیچ تمام دنده یک متری 80خرید پیچ متری 8پیچ ریگلاژ 10پیچ متری m6
پیچ متری سایز 15پیچ تمام دنده یک متری 85خرید پیچ متری 10پیچ ریگلاژ12پیچ متریm8
پیچ متری سایز 16پیچ تمام دنده یک متری 90خرید پیچ متری 12پیچ ریگلاژ 14پیچ متری m10
پیچ متری سایز 18پیچ تمام دنده یک متری 95خرید پیچ متری 14پیچ ریگلاژ 16پیچ متری m12
پیچ متری سایز 20پیچ تمام دنده یک متری 10خرید پیچ متری 16پیچ ریگلاژ 18پیچ متری m14
پیچ متری سایز 22پیچ تمام دنده یک متری 100خرید پیچ متری 18پیچ ریگلاژ 20پیچ متری m16
پیچ متری سایز 23پیچ تمام دنده یک متری 120خرید پیچ متری 20پیچ ریگلاژ 22پیچ متری m18
پیچ متری سایز 24پیچ تمام دنده یک متری 110خرید پیچ متری 50پیچ ریگلاژ 24پیچ متری m20
پیچ متری سایز25پیچ تمام دنده یک متری 2.5خرید پیچ متری 48پیچ ریگلاژ 25پیچ متری m22
پیچ راد یک متری 1پیچ تمام دنده یک متری 3.5خرید پیچ متری 55پیچ ریگلاژ 27پیچ متری m24
پیچ راد یک متری 2پیچ تمام دنده یک متری 1.4خرید پیچ متری 60+پیچ ریگلاژ 30پیچ متری m27
پیچ راد یک متری 3پیچ تمام دنده یک متری 7.8خرید پیچ متری 66پیچ ریگلاژ 33پیچ متری 25
پیچ راد یک متری 4پیچ تمام دنده یک متری 5.8پیچ متری خشکه پیچ متری m30
پیچ راد یک متری 5پیچ تمام دنده یک متری 3.16پیچ متری خشکه 1پیچ متری 28
پیچ راد یک متری 6پیچ تمام دنده یک متری 9.16پیچ متری m33
پیچ راد یک متری 7 پیچ تمام دنده یک متری 1پیچ متری خشکه 2پیچ متری m36
پیچ راد یک متری 8پیچ تمام دنده یک متری 1.114پیچ متری خشکه 6پیچ متری m39
پیچ راد یک متری 10پیچ تمام دنده یک متری 1.38پیچ متری خشکه 8پیچ متری m42
پیچ راد یک متری 12پیچ تمام دنده یک متری 3.8پیچ متری خشکه 10پیچ متری m45
پیچ راد یک متری 14خرید پیچ متری 22پیچ متری خشکه 12پیچ متری m48
پیچ راد یک متری 16خرید پیچ متری 24پیچ متری خشکه 16پیچ متری m52
پیچ راد یک متری 18خرید پیچ متری 25پیچ متری خشکه 14پیچ متری m56
پیچ راد یک متری 20خرید پیچ متری 26پیچ متری خشکه 18پیچ متری m60
پیچ راد یک متری 22خرید پیچ متری 27پیچ متری خشکه 20پیچ متری m64
پیچ راد یک متری 24خرید پیچ متری 28پیچ متری خشکه 22پیچ متری m68
پیچ راد یک متری 25خرید پیچ متری 30پیچ متری خشکه 24پیچ متری m72
پیچ تمام دنده یک متری 1خرید پیچ متری 32پیچ متری خشکه 258پیچ متری m76
یچ تمام دنده یک متری 20خرید پیچ متری 33پیچ متری خشکه 25
یچ تمام دنده یک متری 20خرید پیچ متری 35پیچ متری خشکه 28
یچ تمام دنده یک متری 2خرید پیچ متری 36پیچ متری خشکه 30
یچ تمام دنده یک متری 3خرید پیچ متری 38پیچ متری خشکه 27
یچ تمام دنده یک متری 4خرید پیچ متری 239پیچ متری گالوانیزه 5
یچ تمام دنده یک متری 5خرید پیچ متری 39پیچ متری گالوانیزه 4
یچ تمام دنده یک متری 6خرید پیچ متری 40پیچ متری گالوانیزه 6
یچ تمام دنده یک متری 8خرید پیچ متری 42پیچ متری گالوانیزه 8
یچ تمام دنده یک متری 7خرید پیچ متری 46پیچ متری گالوانیزه 10
یچ تمام دنده یک متری 8خرید پیچ متری 100پیچ متری گالوانیزه 12
یچ تمام دنده یک متری 10خرید پیچ متری 80پیچ متری گالوانیزه 14
یچ تمام دنده یک متری 12پیچ متری فولادیپیچ متری گالوانیزه 16
یچ تمام دنده یک متری 14پیچ متری فولادی 5پیچ متری گالوانیزه 18
یچ تمام دنده یک متری 16پیچ متری فولادی 6پیچ متری گالوانیزه 20
یچ تمام دنده یک متری 18پیچ متری فولادی 8پیچ متری گالوانیزه 22
یچ تمام دنده یک متری 20پیچ متری فولادی 10پیچ متری گالوانیزه 24
یچ تمام دنده یک متری 22پیچ متری فولادی 12پیچ متری 22
یچ تمام دنده یک متری پیچ متری فولادی 14پیچ متری گالوانیزه 25
یچ تمام دنده یک متری 24پیچ متری فولادی 16پیچ متری گالوانیزه 28
یچ تمام دنده یک متری 25پیچ متری فولادی 18پیچ متری گالوانیزه 27
یچ تمام دنده یک متری 26پیچ متری فولادی 20پیچ متری گالوانیزه 30
پیچ متری فولادی 22پیچ متری دیم 1000
پیچ متری فولادی 24پیچ متری دین 100
پیچ متری فولادی 25پیچ متری سایز28
پیچ متری فولادی 27پیچ متری سایز 29
پیچ متری فولادی 28پیچ متری سایز 30
پیچ متری فولادی 28پیچ متری سایز 32
پیچ متری فولادی 30پیچ متری سایز 33
پیچ متری فولادی 33پیچ متری سایز 35
پیچ متری فولادی 36پیچ متری سایز 36
پیچ متری سفید 4پیچ متری سایز 38
پیچ متری سفید 5پیچ متری سایز 39
پیچ متری سفید 6پیچ متری سایز 40
پیچ متری سفید 8پیچ متری سایز 42
پیچ متری سفید 10پیچ متری سایز 45
پیچ متری سفید 12پیچ متری سایز 50
پیچ متری سفید 14پیچ متری سایز 100
پیچ متری سفید 16پیچ متری سایز 55
پیچ متری سفید 18پیچ متری سایز 56
پیچ متری سفید 20پیچ متری سایز 60
پیچ متری سفید 22پیچ متری سایز 65
پیچ متری سفید 24پیچ متری سایز 80
پیچ متری سفید 25پیچ متری سایز 100
پیچ متری سفید 257پیچ متری سایز 1
پیچ متری سفید 27پیچ متری سایز 2.5
پیچ متری سفید 28پیچ راد یک متری 27
پیچ متری سفید 30پیچ راد یک متری 28
پیچ متری دین 1000پیچ راد یک متری 30
پیچ متری دین 100پیچ راد یک متری 32
پیچ راد یک متری 33
پیچ راد یک متری 35
پیچ راد یک متری 36
پیچ راد یک متری 39
پیچ راد یک متری 40
پیچ راد یک متری 45
پیچ راد یک متری 45
پیچ راد یک متری 48
پیچ راد یک متری 50

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction